PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja „Mama žino geriau” elektroninės parduotuvės ir „Mama žino geriau” kliento (toliau – klientas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3.  „Mama žino geriau” vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.2. Asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje tvarkomi automatiniu būdu.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.4.1. duomenų subjektas duoda sutikimą;
3.4.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.4.3.  „Mama žino geriau” įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.4.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia „Mama žino geriau” arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.9. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5.”Mama žino geriau” gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e – parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi automatiniu būdu:
5.1. kliento prekių užsakymų apdorojimui;
5.2. finansinių dokumentų išrašymui;
5.3. problemų, susijusių su prekių pateikimų ar pristatymu, išsprendimui;
5.4. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.
6. Registracijos ir užsakymo e-parduotuvėje metu klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
7. Tvarkydamas ir saugodamas kliento asmens duomenis „Mama žino geriau” įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
8. „Mama žino geriau” gali statistiniais tikslais naudoti su kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims, tiesioginė rinkodara

9.  „Mama žino geriau” pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
9.1. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.2. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles išreiškia sutikimą, jog nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje  „Mama žino geriau” tikslu bei atskiru patvirtinimu išreiškia sutikimą, kad jo duomenys butų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
9.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi informuoti apie tai Pardavėją, išsiųsdamas pranešimą adresu info@mamazinogeriau.store

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

10. Klientas pats turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, o taip pat pasinaudoti Privatumo politikos 13 punkte nurodytomis teisėmis.

5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Klientas, norėdamas gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos tvarko  „Mama žino geriau”, privalo pateikti  „Mama žino geriau”, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.  ” Mama žino geriau „, patikrinęs tvarkomus duomenis, privalo iš karto atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi bei kaip yra tvarkomi, perduodant juos klientui užantspauduotame voke, kuris perduodamas klientui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu klientas prašymą  ” Mama žino geriau ” pateikia ne tiesiogiai, o atsiunčia paštu, per kurjerį ar kitaip, ” Mama žino geriau ” per 30 darbo dienų privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi.
12. Neatlygintinai  ” Mama žino geriau” klientui teikia informaciją apie jo duomenis tvarkomus duomenis kartą per kalendorinius metus. Jei klientas kreipiasi antrą kartą ar daugiau kartų per kalendorinius metus, tai duomenys teikiami atlygintinai, t.y. atsakant apie jo asmens duomenų tvarkymą pagal tvarką, kaip numatyta Privatumo politikos 11 p. bei informuojant apie duomenų teikimo apmokėjimo tvarką. Klientas už informacijos pateikimą gali sumokėti į ” Mama žino geriau ” nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke.
13. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ir netikslūs, turi teisę reikalauti ištaisyti tokius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę reikalauti sunaikinti tokius asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą.

6. Privatumo politikos keitimas

14. „Mama žino geriau” turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e – parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.
15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.
16. Jeigu klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, klientas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@mamazinogeriau.store) su sąlyga, kad klientas praranda teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
17. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo klientas ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad klientas sutinkate su nauja redakcija.

Galimybė supakuoti kaip dovaną
Prekių išsiuntimas per 1-2 d.d.
Vaizduotę ir kūrybiškumą lavinančios priemonės